پاسخ به مبحث
رضا اولیایی اصفهانی
پعنوان طرح: ساختن قوطی کنسروموادغذای

نام وآدرس طراح: رضااولیایی اصفهانی 09360718144 www.rezre40@ymail.com)

مدل کسب و کار:تولید و فروش قوطی کنسرو بااستفاده از دستگاه هاو روش های نوین وارضه به بازار

چشم انداز :توسعه ی چشم گیر ساخت وتولیدقوطی وهمچنین درسال 1397 شرکت قوطی پوتی اصفهان به عنوان بهترین شرکت سازنده درخاورمیانه میشود وآوازه ی آن به کشورهای اروپایی نیزخواهدرسید.

ماموریت:سرویس دادن به کارخانه جات مربوطه وهمچنین به کارگیری نیروهای جوان درمراکزصنعتی وبهبوداشتغال زایی

استراتیژی: من برای رشد هرچه بهتر شرکت خود وبااستفاده از نوسانات قیمت مواداولیه گام بلندی را برای پیشی گرفتن ازرقبا انجام میدهم وهمچنین اعمال فناوری های جدیدوبکر رابرای 2سال پس ازراه اندازی به کارمی گیرم.

برنامه اجرایی:برنامه های اجرایی شامل چند مورد میباشد ساخت كارخانه در مكاني كه 1.براي ساخت كارخانه كمترين هزينه را صرف كنيم 2.خرید دستگاه های ارزان برای شروع کار استفاده از مواد اولیه داخلی و ارزان برای راه اندازی خط تولید که این کار حد اکثر زمان زیر یکسال3. شخصی که می خواهیم مدیر کارخانه ما باشدباید صلاحیت اداره کارخانه ما را داشته باشد.

تحلیل فن آوری: ساخت قوطی یکی ازمحصولات مهم وحساس به شمارمیرود براین اساس این کار درهردوره تحت تآثیر فن آوریها ونوآوری ها برای بالاتررفتن کیفیت قوطی قرارمی گیرد.

تحلیل بازار.

تخمین اندازه بازار: بازاری که مامیخواهیم درآن به رقابت بپردازیم روزانه 40000قوطی وارد می کند که این رقم بادرنظرگرفتن اندازه ی کارساخت قوطی به وسیله ی شرکت ما بالا ترمیباشد.

تعین بازارهدف وبخش بندی بازار: ماباداشته های خود به دنبال رقابت باشرکت هایی هستیم که روزانه 30000قوطی می زنندکه ما درسطح دوم بازار داریم. در2سال آینده باشرکت های که بالاتر از40000قوطی میزنند وارد رقابت می شویم یعنی روزانه درحدود 47000قوطی توسط شرکت قوطی پوتی وارد می شود.

استراتیژی بازاریابی: برای تبلیغ کالای خود پخش تبلیغ رابه صورت انبوه انجام داده وهمچنین در سطح اول رقابت خود ،تبلیغ رادررسانه ی جمعی(رادیو وتلویزیون)گسترش می دهیم.

تحلیل مالی: دستگاه های که ما برای راه اندازی به کارمی گیریم، قیمتی درحدود 40میلیون تومان دارد که 2 دستگاه خریداری شده که جمعا 80میلیون هزینه دارد.اجاره ی گارگاه با20میلیون پیش وماهیانه 500هزارتومان میباشد. که این مخارج ثابت اند.
سرمایه درگردش: مخارج مواد اولیه بسته به قیمت روز، روزانه 3میلیون میباشد.درکناراین مخارج ماهیانه 400هزارتومان برای کارگران دست مزدمیدهیم (10کارگر) که روی هم رفته حدود115میلیون تومان سرمایه ی اولیه نیازداریم.

نقطه ی سربه سر: قیمت هرقوطی 500 تومان که در روز با30000قوطی میشود روزانه 15میلیون.قیمت تمام شده برای هرقوطی 300تومان که روزانه 6میلیون سود به محصول میخورد.که باکم کردن مواداولیه ازآن میشود3میلیون. این شرکت ماهی 4میلیون برای کارگران دست مزد وبرای قبوض پرداختی ماهی 40میلیون پول می پردازد.هزینه ی تبلیغات انبوه نیز ماهیانه 4میلیون می باشد وبااحتساب مخارج ریز این کار میشود50میلیون
90میلیون درماه درآمد و50میلون پرداختی میشود ماهی 40ملیون سود خالص.پس از4 ماه به نقطه ی سربه سرخواهیم رسید.
سه شنبه 10 ژانویه 2012 ساعت 09:35
 
رضا اولیایی اصفهانی
پعنوان طرح: ساختن قوطی کنسروموادغذای

نام وآدرس طراح: رضااولیایی اصفهانی 09360718144 www.rezre40@ymail.com)

مدل کسب و کار:تولید و فروش قوطی کنسرو بااستفاده از دستگاه هاو روش های نوین وارضه به بازار

چشم انداز :توسعه ی چشم گیر ساخت وتولیدقوطی وهمچنین درسال 1397 شرکت قوطی پوتی اصفهان به عنوان بهترین شرکت سازنده درخاورمیانه میشود وآوازه ی آن به کشورهای اروپایی نیزخواهدرسید.

ماموریت:سرویس دادن به کارخانه جات مربوطه وهمچنین به کارگیری نیروهای جوان درمراکزصنعتی وبهبوداشتغال زایی

استراتیژی: من برای رشد هرچه بهتر شرکت خود وبااستفاده از نوسانات قیمت مواداولیه گام بلندی را برای پیشی گرفتن ازرقبا انجام میدهم وهمچنین اعمال فناوری های جدیدوبکر رابرای 2سال پس ازراه اندازی به کارمی گیرم.

برنامه اجرایی:برنامه های اجرایی شامل چند مورد میباشد ساخت كارخانه در مكاني كه 1.براي ساخت كارخانه كمترين هزينه را صرف كنيم 2.خرید دستگاه های ارزان برای شروع کار استفاده از مواد اولیه داخلی و ارزان برای راه اندازی خط تولید که این کار حد اکثر زمان زیر یکسال3. شخصی که می خواهیم مدیر کارخانه ما باشدباید صلاحیت اداره کارخانه ما را داشته باشد.

تحلیل فن آوری: ساخت قوطی یکی ازمحصولات مهم وحساس به شمارمیرود براین اساس این کار درهردوره تحت تآثیر فن آوریها ونوآوری ها برای بالاتررفتن کیفیت قوطی قرارمی گیرد.

تحلیل بازار.

تخمین اندازه بازار: بازاری که مامیخواهیم درآن به رقابت بپردازیم روزانه 40000قوطی وارد می کند که این رقم بادرنظرگرفتن اندازه ی کارساخت قوطی به وسیله ی شرکت ما بالا ترمیباشد.

تعین بازارهدف وبخش بندی بازار: ماباداشته های خود به دنبال رقابت باشرکت هایی هستیم که روزانه 30000قوطی می زنندکه ما درسطح دوم بازار داریم. در2سال آینده باشرکت های که بالاتر از40000قوطی میزنند وارد رقابت می شویم یعنی روزانه درحدود 47000قوطی توسط شرکت قوطی پوتی وارد می شود.

استراتیژی بازاریابی: برای تبلیغ کالای خود پخش تبلیغ رابه صورت انبوه انجام داده وهمچنین در سطح اول رقابت خود ،تبلیغ رادررسانه ی جمعی(رادیو وتلویزیون)گسترش می دهیم.

تحلیل مالی: دستگاه های که ما برای راه اندازی به کارمی گیریم، قیمتی درحدود 40میلیون تومان دارد که 2 دستگاه خریداری شده که جمعا 80میلیون هزینه دارد.اجاره ی گارگاه با20میلیون پیش وماهیانه 500هزارتومان میباشد. که این مخارج ثابت اند.
سرمایه درگردش: مخارج مواد اولیه بسته به قیمت روز، روزانه 3میلیون میباشد.درکناراین مخارج ماهیانه 400هزارتومان برای کارگران دست مزدمیدهیم (10کارگر) که روی هم رفته حدود115میلیون تومان سرمایه ی اولیه نیازداریم.

نقطه ی سربه سر: قیمت هرقوطی 500 تومان که در روز با30000قوطی میشود روزانه 15میلیون.قیمت تمام شده برای هرقوطی 300تومان که روزانه 6میلیون سود به محصول میخورد.که باکم کردن مواداولیه ازآن میشود3میلیون. این شرکت ماهی 4میلیون برای کارگران دست مزد وبرای قبوض پرداختی ماهی 50میلیون پول می پردازد.هزینه ی تبلیغات انبوه نیز ماهیانه 4میلیون می باشد وبااحتساب مخارج ریز این کار میشود60میلیون
90میلیون درماه درآمد و60میلون پرداختی میشود ماهی 30ملیون سود خالص.پس از5 ماه به نقطه ی سربه سرخواهیم رسید.
سه شنبه 10 ژانویه 2012 ساعت 09:39
 
شهاب الدین رضایی
عنوان طرح : کارخانه تولید قوطی کنسرو

مشخصات نویسنده : شهاب الدین رضایی tel:09386938354

مدل کسب و کار : تولید و فروش محصول

چشم انداز : در سال 1395 شرکت کیا قوطی البرز می تواند بزرگترین و دارای بهترین استاندارد در ایران و بزرگترین تولید کننده قوطی در شهر های شمالی ایران باشد که باعث ایجاد اشتغال هایی برای افراد متعدد به صورت مستقیم و غیر مستقیم می شود.

بیانیه ماموریت : مشتری این محصول کارخانه جات مصرف کننده قوطی های فلزی مانند شیلات و .. می باشند.که البته این محصول باعث جلوگیری از واردات و دسترسی اسان و مطمعن به قوطی ها می باشد . البته ارایه خدمات پس از فروش هم یکی دیگر از خدمات می باشد که شامل : تغییر سایز قوطی ها . استاندارد قوطی ها و.. میباشد.

اهداف و استراتژی ها :
اهداف: 1:اهداف کوتاه مدت: ایجاد کارگاهی کوچک در حد اکثر مدت یک سال (البته هم میتوان مکان را اجاره و هم میتوان خرید)
اهداف میان مدت : پس از اولین استارت کار حد اکثر در مدت 2 سال هم ایجاد تحولی عظیم در کار و هم افزایش مقدار تولید از مهم ترین اهداف میان مدت است.
اهداف بلند مدت : هز عمده موارد این است که در حد اکثر مدت 5 سال با بستن قرارداد با کارخانه جات معتبر و عرضه محصول در این کارخانه جات و سپس ایجاد دفاتر فروش در تمامی شهرها هز مهم ترین اهداف می باشد.
استراتژی ها : هستراتژی من در این کار این است که سعی کنم تا هنگامی که کاگاه پا برجا است قیمت محصول خود را از مابقی همکاران کمتر دهم و اینکه در مدت زمانی معین مثلا 6 ماه یک بار در کار خود ایجاد نو اوری کنم (البته هیچ گاه کارخانه جات را محتاج قوطی نمی گذارم.

برنامه اجرایی :
1.ابتدا شناسایی مکانی مناسب (هم از نظر جا و هم از نظر قیمت)
2.این کارگاه به مدیریت اقای رضایی می باشد .
3.برای ایجاد کارگاهی کوچک به این صورت که خود کارگاه به صورت اجاره ای باشد حد اقل به مبلغی حدود 30 میلیون تومان پول اولیه برای خرید برخی دستگاهها و حد اقل 10 میلیون برای خرید ورق الات احتیاج می باشد.
4.مرحله بعدی کار پس از احداث شناسایی کارخانه جات مصرف کننده محصول و بستن قرارداد با انها می باشد . که البته در طول این مدت میبایست دانش فنی خود را نسبت به محصولات افزایش دهیم.

تحلیل فناوری : فناوری مورد استفاده در ارتباط با دستگاههای به کار برده شده در این صنعت و ورق الات مورد استفاده در این صنعت به عنوان مواد اولیه میباشد.دستگاههای مورد استفاده در این صنعت عبارت اند از : دستگاه برش ورق - دستگاه پرس - دستگاه چسب زن - دستگاه کمپرس هوا و دستگاه درب زن قوطی میباشد. (البته توضیحاتی در این رابطه در مبحث های قبلی ارایه گردیده بود).

تحلیل بازار :
تخمین اندازه بازار : در این مرحله باید مشخص شود که وارد چه سایزی از بازار می خواهیم بشویم.
ارقام مورد نیاز : تعداد کل جمعیت : 70000000 میلیون نفر جمعیت کل ایران
تعداد کنسرو مصرفی هر نفر در سال : 10 عدد
قیمت هر عدد قوطی کنسرو : 140 تومان
حال درامد کلیه کارخانه جات قوطی سازی :
98000000000= 140*10*70000000

تعیین بازار هدف : برای تعیین بازار هدف میبایست یکسری از مسایل را مورد بررسی قرار داد که شامل : 1.یکی از مهم ترین محدودیت ها محدودیت رقبا می باشد که مسئله مهمی محسوب میشود.2.یکی دیگر از محدودیت ها ممکن است در ارتباط با سایز قوطی های مورد نیاز کارخانه جات است که ممکن است کارخانه ما ان سایز را نداشته باشد.3.یکی دیگر محدودیت جغرافیایی میباشد که ممکن فرستادن محصول به شهری که مثلا 1500km فاصله دارد به صرفه نباشد.و ...
حال با فرض اینکه تعداد کارخانه جات تولید کننده قوطی 23 عدد باشد : حال میتوان مقدار تقریبی درامد سالینه خود را حساب کرد :
مقدار عدد 98000000000 را بر تعدا کارخانه جات که 23 عدد است تقسیم و مقدار درامد سالیانه : 426

برنامه اجرایی : نقطه شروع کار می تواند با مبلغی حدود 50 میلیون تومان و اجاره یک کارگاه کوچک باشد که به مدیریت اقای رضایی می باشد که پس از شروع کار میبایست کارخانه جات مصرف کننده قوطی را شناسایی و با انها قرارداد بست. البته که این طرز فکر ها فقط برای 2 سال اول کار میباشد بعد از این 2 سال ایجاد استاندارد های معتبر و جهانی در کار و بستن قرارداد های سنگین با کارخانه جات معتبر میباشد.و در نهایت طرز فکر اخر تبدیل کارگاه کوچک به کارخانه ای بزرگ با دستگاههای اتومات و در دست گرفتن بازارهای ایران در حد اکثر مدت زمان 10 سال . (به امید فردایی بهتر)

تحلیل مالی : (شامل سرمایه گذاری اولیه و نقطه سر به سر می باشد)
fc : هزینه های ثابت sp:قیمت فروش هر قوطی vc:قیمت تمام شده هر قوطی
که نقطه سر به سر از طریق تقسیم fc به مقدار sp منهای vc به دست می اید.
مبلغ رهن کارگاه :10000000 و مبلغ اجاره ان 1000000 تومان ------هزینه خرید دستگاه : 45000000 میلیون تومان هزینه خرید ورق الات : 15000000 میلیون تومان -----استهلاک دستگاهها : 25000000 میلیون تومان

حقوق ها : نگهبان :520000 ---منشی : 520000 ---مدیر عامل : 1000000
سود پول خوابیده : 2 درصد 1400000 ---------------------------------------------
45میلیون منهای 25میلیون تومان 20 میلیون باقی مانده که استهلاک بر حسب 5 سال است و مقدار سالیانه استهلاک 4 میلیون تومان
4440000تقسیم بر 140 منهای 100 میشود 120000قوطی تولیدی در ماه برای نقطه سر به سر .

با تشکر از زحمات شما.
سه شنبه 10 ژانویه 2012 ساعت 10:02
 
سید جعفر فاضل
عنوان طرح: تولید قوطی کنسرو

نویسنده : سید جعفر فاضل tel:09135339544

مدل کسب وکار: شناخت و تولید قوطی و عرضه آن به بازار
طرح اجرایی: در طرح اجرایی این کار پارامتر های زیر دخیل اند:1. مکانی که باید در آن کارخانه احداث شود که از دو جهت برسی می شود اول آنکه از لحاظ جغرافیایی مناسب احداث کارخانه باشد و دوم آنکه از لحاظ زمانی این کار انجام شود .با در نظر گرفتن بودجه ی موجود می توانیم بنای خود را اجاره یا مالک آن باشیم . دوره طرح احداث کارخانه 9 ماه می باشد . 2. شخصی که می خواهیم مدیر کارخانه ما باشد باید صلاحیت اداره کارخانه ما را داشته باشد 3. در قدم بعدی باید تجهیزات و وسایل مورد نیاز کار را تهیه نماییم که بدین منظور بودجه معادل حداقل چهل میلیون می خواهیم 4. در گام آخر باید شرکت با کارخانجات در همین صنف قرار داد هایی عقد کند و سعی کند با کارخانجات گوناگون این کار را انجام دهد

چشم انداز: برگزیده شدن شرکت سپاهان قوطی به عنوان برترین شرکت در سال 1395 در ایران و گرفتن لوح و دیپلم از استاندارد ایران و یکی از با استاندارد ترین شرکت ها در خاورمیانه

ماموریت: پوشش دادن به کارخانجات مواد غذایی مانند لبنیات سبزی و شیلات و.... و همچنین به کارگیری اختراعات ونوآوری های داخلی وثبت هرکدام ازاین اختراعات و نوآوری(در نوع و طراحی قوطی) داخلی و ثبت هرکدام از این اختراعات .
اهداف کوتاه مدت : ساختن مکان مورد نیاز در مدت زمان 6ماه تا 1 سال و به کار گیری کارگران ماهر
اهداف میان مدت : گسترش میزان تولید کالا و پیشبرد آن در طی دو سال. اضافه کردن افراد متخصص به کادر متخصص که این کار در مدت سه تا پنج سال به طول میکشد
اهداف بلند مدت عرضه کالا خود به بیشترین صنایع غذایی کشور و قرارداد با کشور های خاور میانه
استراتژی:تولید قوطی باکیفیت های زیر:•قابليت تجزيه شدن در طبيعت
•قابليت بازيافت
•قابليت ضربه گيري
•سبكي
•قابليت شكل پذيري با قالب
•جذب رطوبت
و با نازلترین قیمت در دست مشترین های خود قرار دهم و این امر باعٍث بیشتر شدن صادرات مواد غذایی ایران به دنیا میشود و بوجود آمدن صادرات غیر نفتی به دنیا چون مواد غذایی در این قوطی ها بهتر نگه داری میشود
خدمات پس از فروش و گارانتی قوطی ها و ایجاد نو آوری در طرح های قوطی
تحلیل فناوری: تولید قوطی یکی از محصولات پر اهمیت به حساب می آید و بر همین اساس فناوری های جدیدی وارد این صنعت میشود .

تحلیل بازار

تحلیل اندازه بازار : روزانه در حدود 35500 قوطی توسط بزرگترین شرکت حال حاضر در بازار تولید میشود

تحلیل بازار هدف و بخش بندی بازار : شرکت قوطی سپاهان در ابتدای کار با تولید روزانه 15000 قوطی در روز در سطح سوم بازار قرار گرفته . در سه سال پیش رو این مقدار را به 45000 قوطی افزایش میدهیم البته در صورتی که فرآیند پیش بینی شده ما توسط عوامل خارجی تحت تاثیر قرار نگیرد در آن صورت است که شرکت سپاهان میتواند در سطح اول رقابت با رقیبان در بازار بماند

استراتژی بازار یابی : به روش تبلیغ شرکت سپاهان به صورت شبکه اینترنتی بوده و همچنین این شرکت تبلیغات اصلی خود را به صورت انبوه انجام میدهد تا محصول خود را به بهترین شکل برای مصرف کننده توصیف کند

تحلیل مالی : الف سرمایه ثابت 260000000 میباشد که 200000000 آن برای خرید کارگاه بوده و 60000000 دیگر برای ماشین آلات
ب: سرمایه متغیر دستمزد کارگر درماه جمعا 3500000 مواد اولیه در روز 2000000 قبوض ماهیانه 37000000

نقطه سربه سر قیمت تمام شده هر قوطی برای شرکت 700 تومان که برای شرکت در هر قوطی 200 تومان سود دارد که در روز حدود 3 ملیون درآمد و در ماه 90 ملین درآمد . هزینه ها 302500 میلیون که این هزینه برای سرمایه ثابت و متغییر در نظر گرفته میشود که با کم کردن سرمایه متغییر ما این سود 37500 میگردد . این پروسه در شش ماه پیش رو به نقطه سر به سر خواهد رسید
سه شنبه 10 ژانویه 2012 ساعت 16:50
 
مهدي كرباسي
عنوان :تولید قوطی کنسرو مواد غذایی
تهیه کننده:مهدی کرباسی09131268617
مدل کسب و کار:تولید انواع قوطی کنسرو با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت و بیش فروش ان در بازار
برنامه اجرایی:1-احداث کارخانه در محل مناسب در مجاورت شرکتهایی که نیاز به قوطی جهت بسته بندی محصولات غذایی خود دارند در مجاورت شهرهای بزرگ
2-خرید دستگاههای جدید و بیشرفته از شرکت معتبر داخلی یا خارجی
3-استفاده از مدیر اجرایی مجرب و کارکرده در کارخانه
اهداف کوتاه مدت: ساخت کارخانه و راه اندازی دستگاهها حداکثر در مدت یک سال
اهداف میان مدت: تکمیل کادر برسنل مجرب و متخصص و اموزش انها و رساندن تولید به میزان مطلوب
اهداف بلند مدت :دریافت گواهی های لازم-به کارگیری دستگاهها برای رساندن تولید به میزان اسمی –کم کردن زمان توقف خطوط –اموزش ایمنی و تخصصی برسنل ارتقاء سطح کیفی محصول
تحلیل بازار:تولید روزانه 10000 عدد قوطی و طی سه سال رساندن میزان تولید به 40000 عدد در روز
تحلیل فناوری : استفاده از دستگاههای برش گیوتین دستگاه خم و برس با جدیدترین تکنولوزی ساخت و حتی الامکان توقف دستگاهها در زمان بیک بار شبکه برق و استفاده از بانک خازنی جهت اصلاح ضریب قدرت برای کم کردن هزینه برق و استفاده از ورقهایی با ضخامت کم و مقاومت زیاد در برابر ضربات خارجی و رطوبت
ماموریت:رعایت حقوق مشتری و بیروی از نظرات و بیشنهادات انها و امکان ارایه محصول در کمترین زمان
تحلیل مالی:محاسبه هزینه های ثابت یعنی اجاره و رهن و سود سرمایه وحقوق به میزان 4770000 در ماه که هزینه هر قوطی با احتصاب هزینه هاهر عدد 140 تومان و بعد از کم کردن هزینه ها 100 تومان میزان نقطه سر به سر بر حسب عدد بر روز 4650 میباشد که بازگشت سرمایه اولیه طی 44 ماه میباشد

سه شنبه 10 ژانویه 2012 ساعت 20:01